Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. A upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim, ktorým je:

1.2. Predávajúcim je spoločnosť:

  • ViP mentor, s.r.o., so sídlom Seniakovce 60, 082 03  Seniakovce,  Slovenská republika
  • IČO: 54 232 791; DIČ: 212 161 1437 232 791
  • Spoločnosť zapísal: Okresný súd Prešov do Obchodného registra pod číslom Sro/43189/P dňa 6.12.2021.
  • Nie sme platcom DPH!
  • Bankové spojenie: Banka: FIO BANKA, a.s., pobočka Bratislava,
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  • IBAN: SK95 8330 0000 0029 0208 0758, KÓD BANKY: 8330

ViP mentor je značka, ktorá ponúka koučingové a mentoringové služby, a to individuálnou alebo skupinovou formou jednotlivcom, tiež obchodným spoločnostiam, najmä podľa individuálnej objednávky spotrebiteľa. Taktiež sa špecializuje na osobnostný rozvoj, realizáciu workshopov, zážitkových teambuildingov, zlepšovanie komunikačných, riadiacich zručností, stratégiu a konzultácie v uvedených oblastiach.

Adresa pre doručovanie: ViP mentor, s.r.o., 082 03  Seniakovce 60

Telefónne číslo: +421 915 252 170

Kontaktný e-mailvlasta@papcunova.com

1.3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), alebo služieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického predaja Predávajúceho cez platformu facebook a príslušných aplikácii, webové sídlo alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy osobne.

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická),  ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním elektornickou písomnou formou, emailom.

1.5. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzická osoba, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa tohto Reklamačného poriadku a podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke Predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. (ďalej ako „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“)

1.6. Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim.

1.7. Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa/ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.8. Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a aj tie ktoré sú zverejnené na facebookovej stránke, v online priestore a na webovom sídle Predávajúceho.

Zaplatením  ceny  za  objednanú  službu Kupujúci vyhlasuje,  že  bol  oboznámený  s týmto reklamačným poriadkom.

1.9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo Predávajúcemu. Predávajúci odporúča spotrebiteľom, aby sťažnosti a podnety Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho: vlasta@papcunova.com

Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

1.10. Pojem vec je v prípadoch, v ktorých to povaha veci v zmysle tohto reklamačného poriadku umožňuje totožný s pojmom tovar, alebo služba.

II. Odkazy

2.1. Na vzťahy zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovar, alebo služieb (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.2. Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa/ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

III. Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

3.1. Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej kvalite, množstve a bez vád (faktických, právnych).

3.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí Kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Odporúčame Kupujúcemu aby vady tovarov, alebo služieb uplatnil u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.3. Kupujúci je oprávnený predávanú vec, alebo službu pred prevzatím prezrieť.

3.4. Ako Predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že produkt pri prevzatí nemá vady. To znamená, že produkt pri prevzatí predovšetkým:

– má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,

– je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

– vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,

– sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa,

– zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dojednaná, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy;

– nemá právne vady, čiže k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru a služieb.

3.5. Uplatniť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby, teda rozsah skupinového koučingu a mentoringu/kurzu uvedený v ponuke, kvalifikáciu lektorov, miesto konania a typ objednaného kurzu.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

4.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo služby na adrese: ViP mentor, s.r.o., 082 03  Seniakovce 60, Slovenská republika. Ak zásielku kupujúci posiela poštou, odporúčame ju zaslať doporučene, aby mal Kupujúci doklad o zaslaní pre prípad poškodenia, stratenia, nedoručenia predmetnej zásielky na reklamáciu. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu na adrese spoločnosti. Pri reklamácii Predávajúci odporúča Kupujúcemu doložiťdoklad o zaplatení kúpnej ceny za daný tovar. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci, alebo služby opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.

4.1.1. V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar, alebo službu inak ako osobne, Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru od našej spoločnosti /napríklad doklad o zaplatení, faktúra/, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.

4.1.2. Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar Predávajúci odporúča nezasielať formou dobierky, ktorá nebude z našej strany prevzatá.

4.1.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.1.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.2. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

4.3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma Kupujúci právo:

a/ opravu veci, alebo

b/zľavu z kúpnej ceny, alebo

c/ má právo na výmenu tovaru za nový, alebo

d/výmenu tovaru alebo výmenu vadnej časti tovaru, alebo

e/odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar/služby

4.3.1 Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

– dodanie vadnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo

– nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar/službu riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto vadou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo

– tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo

– sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných chýb, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo

– nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie / nepodnikneme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

4.3.2 Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vec bude vrátená v stave, v akom bola doručená a prevzatá. Výnimkou sú prípady, keď:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

b) ste použili vec ešte pred objavením vady,

c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo   

nekonaním; alebo

d) ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

4.3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu,ak zníženie kvality služby spôsobili:

a)okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b)vedomé  alebo  nevedomé  nerešpektovanie  doporučení  a podmienok  využívania

služby zo strany Kupujúceho, stanovených Predávajúcim

c) nedbanlivostné konanie Kupujúceho,

d) pri službách koučingu/mentoringu zodpovednosť za plnenie predsavzatí a progres preberá na seba výlučne klient, svojou ochotou pracovať na sebe a uskutočňovať kroky, ktoré si stanovil/osvojil počas sedenia. Obe strany beru na vedomie, že táto spolupráca nie je orientovaná na hmatateľné a okamžité výsledky. A zároveň, že výsledky, ako aj trvalá viditeľná zmena, sa deje na základe ochoty klienta plniť si postupy v reálnych situáciách, podľa dohody. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak klient neplní postupy, akčné kroky, dochádza zo strany klienta k porušeniu takéhoto dohodnutého postupu, pričom želaný výsledok nie je možné zaručiť, a preto ten nie je predmetom reklamácie.

4.4. Spotrebiteľ nemá právo na úhradu  nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

4.5. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.6. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku osobe, ktorá reklamáciu uplatnila, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia či náhradnej služby, alebo zamietnutie reklamácie v zmysle podmienok ustanovených zákonom.

V. Práva Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady alebo náhradnú službu, ak bolo preukázané.

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.6. Predávajúci zodpovedá za to, že online služba v prípade koučingu/mentoringu ponúkaná Kupujúcemu bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou.Predávajúci zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania Kupujúcemu.

5.7. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Predávajúceho.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle Predávajúceho.

6.2. V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

6.3. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 01.01.2023.                                                                                                                                 

CHCETE SA SO MNOU PORADIŤ?

Mám pre Vás pripravenú 20 min. konzultáciu ZDARMA, kde zistíme viac alebo možno priamo získate riešenie.